Publication

KILOS! (kee-lós) is a Filipino word which generally means “Act!” or “Move!” but could also mean “Work!” or “Go!” depending on how it is used. It connotes a decisive action, a progressive step towards a clear goal, or to effect change.

Published twice a year, KILOS! is a bilingual newspaper that aims to inform & educate workers and other basic sectors about important issues and events that are usually ignored by the mainstream media.

Primer on Anti-Sexual Harassment
Released by MAKALAYA
MAKALAYA is a solidarity network of women workers from the formal and informal labor that organizes, educates, mobilizes and advocates for gender equality and social justice. It works to address the problems of sexual harassment by working together with women committees of unions to take action towards the establishment of a women-friendly working environment.

Walang Lunas, Walang Lakas
Praymer ng Unyonismo


Ang edukasyong paggawa ay napakahalagang bahagi ng pag-oogarnisa ng mga manggagawa at ng kanilang mga unyon o kahalintulad na samahan. Katunayan, ang dalawang gawaing ito ay hindi maihihiwalay at dapat ay patuloy na pinauunlad, laluna dahil sa nagbabagong larangan ng “labanan” ngayon — sa ilalim ng neoliberal na globalisasyon.

Maliit man ngunit mahalagang kontribution na rin ang praymer na ito sa gawaing edukasyon at sa pangkalahatang laban ng kilusang paggawa para sa isang kaayusang makatarungan at malaya.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s